Fysiotherapie Kampherbeek

Privacy Policy

 

Fysiotherapie Kampherbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Kampherbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze

              zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy

              policy;

-             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

              minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

              verwerking van uw persoonsgegevens;

-             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

              beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

              uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

              wijzen en deze respecteren.

-             Zorgdossiers worden volgens de wettelijke termijn van 15 jaar bewaard.

 

Als Fysiotherapie Kampherbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Top